Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Ochrona interesów Konsumenta Seniora. Praktyki akwizytorów

13.10.2015

 I.  Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

Zagadnienia dotyczące umów zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

1.    Kiedy dochodzi do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa?

Istotą umowy zawieranej poza lokalem jest osobisty kontakt sprzedawcy z potencjalnym klientem, w szczególności w domu, na ulicy lub podczas prezentacji organizowanej w miejscach wybranych przez sprzedającego np.: w wynajętych pomieszczeniach w hotelach, sanatoriach lub podczas wycieczek turystyczno-religijnych.

Przykłady umów zawieranych poza lokalem:

Na spotkaniu zorganizowanym w hotelu przedstawiono ofertę „urządzenia leczniczego”, wskazując na jego wyjątkowe właściwości oraz promocyjną cenę, dodatkowo zawarcie umowy premiowane jest otrzymaniem gratisu. Pani Annie bardzo spodobało się urządzenie, ale nie było ją stać na zakup towaru. Sprzedawca przedstawił Pani Annie wyjątkowo atrakcyjną propozycję tj. możliwość nabycia towaru na raty. I tak Pani Anna została przekonana do zawarcia nie tylko umowy sprzedaży, ale również umowy kredytu konsumenckiego.

 

UWAGA! Prezentacje mogą być organizowane przez przedsiębiorców również w stałych punktach sprzedaży (w lokalach przedsiębiorców, w oddziałach firmy), dlatego ważne jest, aby ustalić czy w danym przypadku pokaz odbędzie się w lokalu przedsiębiorstwa oferującego wyroby, czy poza lokalem.Zawarcie bowiem umowy w „lokalu” przedsiębiorcy oznacza, że nie jesteśmy  uprawnieni do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

W umowie sprzedawca jest zobowiązany wskazać czy przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. Jeśli takiej informacji nie ma, to należy przypuszczać, że nie jest to umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

A.   Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowy poza lokalem przedsiębiorstwa - art. 12 ustawy o prawach konsumenta

Przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić nam informacje m. in. na temat:

Ø    towaru lub usługi,

Ø    nazwę i adres przedsiębiorcęoraz sposób porozumiewania się z nim,

Ø    ceny lub wynagrodzenia, a także terminie i sposobie płatności,

Ø    sposób składania reklamacji,

Ø    prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w tym o wzorze formularza odstąpienia od umowy, a także o braku prawa odstąpienia od umowylub okolicznościach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy,

Ø    kosztów zwrotu rzeczyw przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.

Powyższe informacje powinny zostać przekazane w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez nas woli zawarcia umowy.

Jeżeli sprzedający odmówi udostępnienia ww. informacji, to takie zachowanie powinno wzbudzić podejrzenie co do prawdziwych intencji sprzedającego i jego uczciwości.

Pamiętaj!

ü    przeczytaj umowę zanim ją podpiszesz,

ü     nie rozumiesz, nie podpisuj,

ü    żądaj dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy (paragon, faktura)

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na poza lokalem bez podawania przyczyny, składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni kalendarzowych oddnia otrzymania rzeczy (w przypadku umów sprzedaży) albo dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (art. 27-28 i 30 ustawy o prawach konsumenta).

Termin na odstąpienie od umowy ulega przedłużeniu do 12 miesięcy, gdy przedsiębiorca nie poinformował nas w sposób jasny i zrozumiały o trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

 

B.   Co zrobić gdy, na prezentacji lub kupując towar od akwizytora, dokonaliśmy niepotrzebnego zakupu?

Z uwagi na to, że to na nas spoczywa ciężar udowodnienia, iż odstąpienie od umowy miało miejsce we właściwym terminie, w naszym interesie jest aby powyższe oświadczenie zostało sporządzone na piśmie i wysłane na wskazany przez przedsiębiorcę adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (dla celów dowodowych), bądź przesłane drogą elektroniczną, jeśli jest taka możliwość.

 

C.   Obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz kwestia kosztów zwrotu rzeczy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy od konsumenta na swój koszt, wówczasgdy rzecz dostarczono nam do miejsca naszego zamieszkania, a ze względu na charakter rzeczy np. z powodu jej wielkości (gabarytów) nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, kurierem.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania naszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić nam wszystkie dokonane przez nas płatności.

W przypadku sporów z przedsiębiorcami oferującymi zawarcie umowy w formie bezpośredniej z klientem pomóc może Inspekcja Handlowa, która poza prowadzeniem kontroli prowadzi również działania chroniące konsumentów poprzez podejmowanie mediacji, organizowanie i prowadzenie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich oraz poradnictwo konsumenckie.

Sprzedaż bezpośrednia

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Padkowska Freitag

Specjalista

Wydział Ochrony Konsumentów

22 826 42 20

Wersja do druku
« inne aktualności