Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Zamówienia publiczne

Warszawa, dnia  24.02.2014 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Dostawa paliw płynnych

Numer ogłoszenia w BZP: 63848 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 826 18 30, faks 0 22 826 21 95.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiih.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: oleju napędowego w ilości ok. 10 400 litrów benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości ok. 4 350 litrów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
  2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie IV specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Raport sprzedaży lub inny dokument potwierdzający sprzedaż paliwa w dniu 25.02.2014 r. po cenie zaproponowanej w ofercie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiih.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, p.216, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 r., godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, p.212, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: Dostawa paliwa dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla WIIH w Warszawie ok. 2300 litrów oleju napędowego ON, ok. 2800 litrów benzyny bezołowiowej Pb95.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Siedlcach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Siedlcach ok. 1900 litrów oleju napędowego ON.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Ostrołęce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Ostrołęce ok. 1800 litrów oleju napędowego ON, ok. 250 litrów benzyny bezołowiowej Pb95.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4
NAZWA: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Płocku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Płocku ok.1500 litrów oleju napędowego ON.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5
NAZWA: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Radomiu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Radomiu ok. 2400 litrów oleju napędowego ON.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6
NAZWA: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Ciechanowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliwa dla Delegatury WIIH w Ciechanowie ok. 500 litrów oleju napędowego ON, ok.1300 litrów benzyny bezołowiowej Pb95.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Ogłoszenie - skan (plik DOC, 207 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOC, 81 KB)

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 80 KB)

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - skan (plik DOC, 486 KB)

5. Oświadczenia dla wykonawcy  (plik DOC, 21 KB)

6. Załącznik 1 (plik DOC, 37 KB)

7. Załącznik 2 (plik DOC, 36 KB)

8. Załącznik 3 (plik DOC, 21 KB)